logo Nye metoder

ID2016_092

Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo)

HUDKREFT - Førstelinjebehandling av avansert malingt melanom. Subgruppeanalyse: PD-L1 negative pasienter
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.11.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_092
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av føflekkreft

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.11.2016)

Tidligere oppdrag* utvides til at Statens legemiddelverk også gjennomfører en hurtig metodevurdering av nivolumab (Opdivo) til behandling av malignt melanom i kombinasjon med ipilimumab til subgruppe med PD-L1 negative pasienter.


* ID2015_053

Referat fra Bestillerforum RHF (14.11.2016) finner du her, se sak 138-16
 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.11.2016
Type
Hurtig
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
14.11.2016
Ferdigstilt
11.05.2017

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF 02.06.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
09.06.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (09.06.2017):

Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy ) innføres til førstelinjebehandling av pasienter med avansert inoperabel føflekkreft (malignt melanom).

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 09.06.2017 finner du her, se sak 48-2017.