logo

ID2018_006

Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo) - Indikasjon IV

KREFT I NYRER OG URINVEIER - Behandling av tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom.
Beslutning foreligger
27.01.2020

Forslag

Sendt inn
01.02.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_006
Om metoden
Kombinasjonsbehandling (intravenøs infusjon) av tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (09.03.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ipilimumab (Yervoy) i kombinasjon med nivolumab (Opdivo) til tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom. Statens legemiddelverk bes også om å komme tilbake til Bestillerforum RHF med et notat som beskriver hva som finnes av dokumentasjon for bruken av ipilimumab (Yervoy) respektive nivolumab (Opdivo) i monoterapi til tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
09.03.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Ferdigstilt
27.11.2019

Metodevurdering

Prisnotat

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 09.12.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess. 

 

Beslutning

Beslutning tatt
27.01.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.01.2020)

1. Ipilimumab (Yervoy) i kombinasjon med nivolumab (Opdivo) kan innføres til behandling av tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom med intermediær / høy risiko.*

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15. februar 2020, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.01.2020 under sak 005-2020.   

*Formuleringen i beslutningen er blitt justert her på nettsiden 02.03.2020. Lagt til "med intermediær / høy risiko". Dette ble rettet opp i godkjent versjon av protokollen fra møtet.