logo Nye metoder

ID2018_006

Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo)

KREFT I NYRER OG URINVEIER - Behandling av tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.02.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_006
Om metoden
Kombinasjonsbehandling (intravenøs infusjon) av tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (09.03.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ipilimumab (Yervoy) i kombinasjon med nivolumab (Opdivo) til tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom. Statens legemiddelverk bes også om å komme tilbake til Bestillerforum RHF med et notat som beskriver hva som finnes av dokumentasjon for bruken av ipilimumab (Yervoy) respektive nivolumab (Opdivo) i monoterapi til tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
09.03.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
19.11.2018
Ferdigstilt
27.11.2019

Metodevurdering

Prisnotat

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 09.12.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess. 

 

Beslutning

Beslutning tatt
27.01.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.01.2020)

1. Ipilimumab (Yervoy) i kombinasjon med nivolumab (Opdivo) kan innføres til behandling av tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom med intermediær / høy risiko.*

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15. februar 2020, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.01.2020 under sak 005-2020.   

*Formuleringen i beslutningen er blitt justert her på nettsiden 02.03.2020. Lagt til "med intermediær / høy risiko". Dette ble rettet opp i godkjent versjon av protokollen fra møtet.