logo

ID2021_137

Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo) - Indikasjon IX

Førstelinjebehandling av voksne pasienter med inoperabel, avansert, tilbakevendende eller metastatisk spiserørskreft av typen plateepitelkarsinom (ESCC)
Til metodevurdering
22.11.2021

Forslag

Sendt inn
07.10.2021
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_137
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av spiserørskreft

​Metodevarsel

Innspill fra firma (innsendt 07.01.2022)

Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)
For ID2021_136 og ID2021_137 endres ordlyden i oppdragets siste avsnittet fra:
Det bes om at firma leverer en samlet dokumentasjonspakke for oppdragene gitt til ID2021_136 og ID2021_137.
til:
Det bes om at firma leverer en samlet dokumentasjonspakke for oppdragene gitt til ID2021_136 og ID2021_137 dersom dette er mulig.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) finner du her , se sak 041-22.

 

Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til førstelinjebehandling av voksne pasienter med inoperabel,
avansert, tilbakevendende eller metastatisk spiserørskreft av typen plateepitelkarsinom (ESCC). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Det bes om at firma leverer en samlet dokumentasjonspakke for oppdragene gitt til ID2021_136 og ID2021_137.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021) finner du her​ se sak 217-20. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.11.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.