logo Nye metoder

ID2020_056

Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo)

LUNGEKREFT - I kombinasjon med kjemoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.06.2020
Sendt inn av
Myndighet; Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_056
Om metoden
Kombinasjonsbehandling med flere legemidler til behandling av lungekreft.

Metodevarsel

Innspill fra firma (19.08.2020)


Beslutning i Bestillerforum RHF (21.09.2020) 

En forenklet metodevurdering med vurdering av relativ effekt, sikkerhet og kostnader (B) gjennomføres av Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) i kombinasjonsbehandling med ipilimumab (Yervoy) og kjemoterapi til behandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i første omgang. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 138-20 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.09.2020
Type
Forenklet metodevurdering (B)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
07.10.2020
Ferdigstilt
14.05.2021

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 21.05.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat​ (oppdatert 02.06.2021)


 

Beslutning

Beslutning tatt
21.06.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.06.2021)​ 

  1. Nivolumab (Opdivo) i kombinasjonsbehandling med ipilimumab (Yervoy) og kjemoterapi innføres ikke til behandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft uten EGFR-mutasjon eller ALK-translokasjon.
  2. Det er ikke vist at effekten er like god eller bedre sammenlignet med dagens behandling, og prisen er høyere. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.06.2021 under sak 079-2021.