logo Nye metoder

ID2020_103

Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo)

MAGE- OG TARMKREFT - Behandling av voksne pasienter med dMMR eller MSI-H metastatisk kolorektal kreft etter tidligere fluoropyrimidinbasert kombinasjonskjemoterapi.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.11.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_103

 Metodevarsel - oppdatert versjon 05.01.2021*

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020
Oppdatert 05.09.2023**
Oppdatert 05.01.2021*
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til behandling av voksne pasienter med dMMR (mismatch repair deficient) eller MSI-H (microsatellite instability-high) metastatisk kolorektal kreftkolorektalkreft etter tidligere fluoropyrimidinbasert kombinasjonskjemoterapi.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF (14.12.2020) finner du her, se sak 220-20.

**Tidligere:  En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til behandling av voksne pasienter med dMMR (mismatch repair deficient) eller MSI-H (microsatelite instability high) metastatisk kolorektalkreft.

*Tidligere: Opprinnelig metodenavn/oppdragstekst: Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til behandling av voksne med manglende uttrykk av dMMR eller MSI-H metastatisk kolorektal kreft.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.12.2020
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
03.01.2022
Ferdigstilt
26.10.2023

​​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 02.11.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering korrigert versjon.pdf (korrigert versjon publisert 15.12.2023)

Prisnotat (datert 25.09.2023)

 

Beslutning

Beslutning tatt
11.12.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (11.12.2023)

  1. Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) innføres til behandling av voksne pasienter med dMMR (mismatch repair deficient) eller MSI-H (microsatellite instability-high) metastatisk kolorektalkreft etter tidligere fluoropyrimidinbasert kombinasjonskjemoterapi.         
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.12.2023 under sak 136-2023.