logo Nye metoder

ID2020_112

Ipilimumab (Yervoy) / Nivolumab (Opdivo)

LUNGEKREFT - Førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-resekterbar malignt pleuralt mesoteliom.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.11.2020
Sendt inn av
Myndighet: Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_112
Om metoden
Legemiddler (til infusjon) til behandling av en type mesoteliom.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.12.2020) 
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-resekterbar malignt pleuralt mesoteliom.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 229-20

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.12.2020
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
22.12.2021
Ferdigstilt
19.05.2023

Generell informasjon
​Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 01.06.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 15.05.2023)

Prisnotat (datert 12.05.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
19.06.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.06.2023)

    1. Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) innføres ikke til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-resekterbar malignt pleuralt mesoteliom.
    2. Prisen for kombinasjonen er for høy i forhold til dokumentert klinisk nytte.
    3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 19.06.2023 under sak 077-2023.