logo Nye metoder

ID2023_018

Isatuksimab - Indikasjon III

Behandling av residiverende refraktær myelomatose.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
23.12.2022
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2023_018
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av en type benmargskreft.

​Forslag​ (publisert 10.01.2023)​
Vedlegg​ 

Innspill (publisert 08.03.2023)

 

Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (23.10.2023)

  • Etter en gjennomgang av saksunderlaget vurderer fagdirektørene at saken ikke er tilstrekkelig belyst til at saken kan tas til beslutning.
  • Fagdirektørene ser ikke behov for å fatte en beslutning av ID2023_018 Isatuksimab til behandling av residiverende refraktær myelomatose på nåværende tidspunkt.
  • Saken er avsluttet inntil firma eventuelt anmoder om vurdering.

 

Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023)
Beslutning
Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for isatuksimab til behandling av residiverende refraktær myelomatose.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023) finner du her, se sak 042-23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.03.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
20.03.2023