logo Nye metoder

ID2021_009

Isatuksimab (Sarclisa) - Indikasjon II

Kombinasjonsbehandling med karfilzomib og deksametason ved myelomatose etter minst en tidligere behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.12.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_009
Om metoden
Legemidler (infusjon) til bruk ved benmargskreft

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for isatuksimab (Sarclisa) i kombinasjon med karfilzomib og deksametason til behandling av pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (18.01.2021) finner du her, se sak 018-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.01.2021
Type
En hurtig metodevurdering ( løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
02.09.2021
Ferdigstilt
24.05.2023

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 01.06.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 29.03.2023)

Prisnotat (datert 01.08.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
25.09.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.09.2023)

    1. Isatuksimab (Sarclisa) i kombinasjon med karfilzomib (Kyprolis) og deksametason innføres til behandling av pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.11.2023, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023 under sak 110-2023.