logo Nye metoder

ID2022_087

Isavukonazolsulfat (Cresemba)

Behandling av voksne med invasiv aspergillose. Behandling av mukormykose der amfotericin B ikke er egnet. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antimykotika.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.06.2022
Sendt inn av
Interregionalt fagdirektørmøte
ID-nummer
ID2022_087
Om metoden
Behandling av en sjelden sykdom. Behandling av en sjelden sykdom. Aspergillose er sykdom forårsaket av en soppart som kalles Aspergillus. Virkestoffet er soppdrepende.

​I tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret, har RHF-ene siden 2019 overtatt finansieringsansvaret for til sammen rundt 70 legemidler til sjeldne sykdommer. I forbindelse med overføringene ble det besluttet at RHF-ene skulle gå gjennom de
overførte legemidlene og bestemme hvilke enkeltlegemidler som skal metodevurderes i systemet for Nye metoder. Sykehusinnkjøp har gjort en oppdatert, konkret vurdering av markeds- og konkurransesituasjon for de aktuelle legemidlene. Gjennomgangen har vært forelagt Interregionalt Fagdirektørmøte 25.04.2022 hvor det ble anbefalt at utvalgte legemidler innføres i
spesialisthelsetjenesten uten forutgående metodevurdering.

 Prisnotat (publisert 20. juni 2022)

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06.2022)  
Fullstendig tekst for aktuell indikasjon høyere opp på metodesiden.

    1. Isavukonazolsulfat (Cresemba®) innføres til bruk ved invasiv aspergillose.
    2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for beslutningene.
    3. Behandlingene kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

 
Les mer om saksgrunnlag og beslutning  i sakspapirer og protokoll  fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 083-2022.