logo Nye metoder

ID2016_001, ID2018_059

Ixazomib (Ninlaro)

Kombinasjonsbehandling med deksametason og lenalidomid for behandling av refraktær og residiverende myelomatose.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
04.02.2016
Sendt inn av
Myndighet; Statens legemiddelverk (ID2016_001) og Privatperson (ID2018_059)
ID-nummer
ID2016_001, ID2018_059
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av benmarkgskreft. Alternativ skrivemåte; iksazomib

​​​Beslutning i Bestillerforum RHF (11.06.2018):
En forenklet vurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ixazomib (Ninlaro) i kombinasjon med deksametason og lenalidomid for behandling av refraktær eller residiv myelomatose.

Referat fra Bestillerforum RHF (11.06.2018) finner du her, se sak 93-18.

Forslag om revurdering: Innspill/klage. Innsendt: 26.05.2018

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.11.2017)
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om subgruppeanalyse metodevurdering av ixazomib (Ninlaro). Dersom en bestemt subgruppe anses aktuell for vurdering innsendes et nytt forslag til metodevurdering fra leverandør.

Referat fra Bestillerforum RHF (20.11.2017) finner du her, se sak 177-17.

Orientering i Bestillerforum RHF (23.10.2017)
Statens legemiddelverk orienterer om at når en benytter den innsendte modellen blir ikke metoden kostnadseffektiv, selv om det gis vesentlig rabatt. Statens legemiddelverk sier at det kan benyttes en mer «eksplorativ» modell som kan være til hjelp for å belyse effekten i subgruppe(r). Bestillerforum RHF drøftet dette og stilte metodefaglige spørsmål til en slik framgangsmåte og til rasjonalet. Forumet ba Statens legemiddelverk utarbeide et notat der forslaget utdypes og om at dette blir forelagt for Bestillerforum RHF før det drøftes videre.

Referat fra Bestillerforum RHF (23.10.2017) finner du 
her, se sak 167-17.

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.09.2017)
Statens legemiddelverk utarbeider et forslag til bestilling som fremlegges Bestillerforum RHF.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.09.2017
) finner du her, se sak 149-17.

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.03.2016)
Hurtig metodevurdering gjennomføres for Ixazomib (Ninlaro) i behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær benmargskreft (myelomatose) ved Statens legemiddelverk.

​Metodevarsel (14.02.2016)

Metodevurdering

Oppdrag gitt
11.06.2018
Type
Forenklet metdevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Ferdigstilt
18.11.2019

​​Rapporten (oppdatering) med tilhørende prisnotat er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess:
Forenklet metodevurdering (oppdatering) (17.10.2019)

Prisnotat (11.11.2019)

Prisnotat​ (18.01.2022)

Forenklet metodevurdering (12.02.2019)
-Rapporten ble klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 03.03.2019 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering (18.07.2017)
​- Rapporten ble klarert av Bestillerforum RHF den 29.08.2017 og sendt til beslutning.

Innspill (leverandør)

Innspill (kliniker)

Innspill (kliniker)

Beslutning

Beslutning tatt
14.02.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.02.2022)

    1. Iksazomib (Ninlaro) i kombinasjon med lenalidomid og deksametason innføres ikke til behandling av refraktær og residiverende myelomatose etter minst èn eller minst to tidligere behandlinger. 
    2. Tidligere beslutning om bruk av iksazomib (Ninlaro) i kombinasjon med deksametason og lenalidomid til behandling av refraktær eller residiv myelomatose etter minst tre tidligere behandlinger, videreføres (se under, Beslutning fra 16.12.2019).
    3. Prisen er fortsatt for høy i forhold til dokumentert nytte for bruk etter minst èn eller to tidligere behandlinger.
    4. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 14.02.2022 under sak 023-2022.  


​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (16.12.2019)
1. Ixazomib (Ninlaro) i kombinasjon med deksametason og lenalidomid kan innføres til behandling av refraktær eller residiv myelomatose etter minst tre tidligere behandlinger. 
2. Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. februar 2020, da ny pris kan gjelde fra denne dato. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 16.12.2019 under sak 134-2019.  


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.03.2019)
Ixazomib (Ninlaro) i kombinasjon med deksametason og lenalidomid innføres ikke til behandling av refraktær eller residiv myelomatose.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2019 finner du her, se sak 29-2019.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.12.2017)
Ixazomib (Ninlaro) i kombinasjon med deksametason og lenalidomid innføres ikke til behandling av refraktær eller residiv myelomatose

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.12.2017 finner du her, se sak 114-2017.