logo Nye metoder

ID2013_018

Kabazitaksel (Jevtana)

Andrelinjebehandling av prostatakreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
08.08.2013
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, St. Olavs Hospital HF
ID-nummer
ID2013_018
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til andrelinjebehandling av prostatakreft.

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017)
Bestillerforum RHF tar informasjonen (om status*) til orientering.

*​Leverandører har levert en ny pris. Statens legemiddelverk oppdaterer tidligere metodevurdering.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.09.2013)
Bestillerforum RHF vurderer at det ikke er aktuelt med en ytterligere metodevurdering.* Saken videresendes for beslutning.

*Det forelå siden tidligere (før oppstart av nasjonalt system) en helseøkonomisk analyse

Metodevurdering

Utreder
Statens legemiddelverk

Oppdatert metodevurdering/er 14.08.2017 klarert i Bestillerforum RHF og sendt til beslutning.
Oppdatert metodevurdering/(notat) (04.07.2017)

 

Helseøkonomisk analyse (13.09.2013) - utarbeidet før oppstart av Nye metoder
Notat fra Statens legemiddelverk til de Regionale helseforetakene (24.04.2014)

Beslutning

Beslutning tatt
21.08.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.08.2017)
Kabazitaksel (Jevtana) kan innføres til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft etter førstelinjebehandling. Kabazitaksel (Jevtana) kan inngå i LIS-anbud for onkologi. Framtidig bruk må da styres av rangering i LIS-anbud.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.08.2017 finner du her, se sak 67-2017.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.05.2014)
Kabazitaksel (Jevtana) innføres ikke.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 19.05.2014 finner du her, se sak 8-2014.