logo Nye metoder

ID2020_012

Kabotegravir (Vocabria)

Kombinasjonsbehandling med rilpivirin-injeksjon (Rekambys) til behandling av HIV-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert på et stabilt antiretroviralt regime
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.02.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_012
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av HIV. Alternativ skrivemåte: cabotegravir

Metodevarsel (13.02.2020)

Innspill fra HivNorge (27.02.2020)

Innspill fra firma (18.03.2020)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020)* 

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Kabotegravir- injeksjon i kombinasjon med rilpivirin-injeksjon til behandling av HIV-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert på et stabilt antiretroviralt regime. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 060-20.

 

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Kabotegravir som langtidsvirkende kombinasjonsbehandling med rilpivirin til behandling av HIV. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.03.2020
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
06.07.2020
Ferdigstilt
05.02.2021

Metodevurdering

Prisnotat​

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 18.02.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
22.03.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.03.2021)

1. Kabotegravir-injeksjon (Vocabria) i kombinasjon med rilpivirin-injeksjon (Rekambys) innføres til behandling av hiv-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert på et stabilt antiretroviralt regime og som er motivert for behandling, men som har utfordringer med daglig tablettbehandling.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.05.2021, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.03.2021 under sak 022-2021.