logo Nye metoder

ID2017_096

Kabozantinib (Cabometyx) - Indikasjon II

Førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.10.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_096
Om metoden
Legemiddel til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom

Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (20.11.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kabozantinib (Cabometyx) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.11.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
13.07.2018
Ferdigstilt
10.05.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 21.05.2019 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

 

Beslutning

Beslutning tatt
17.06.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.06.2019):
Kabozantinib (Cabometyx) innføres ikke til førstelinjebehandling av voksne pasienter med avansert nyrecellekarsinom.

Kostnaden for kabozantinib (Cabometyx) er for høy. Merkostnaden per vunnet kvalitetsjusterte leveår er høyere enn det som kan anses som kostnadseffektiv
behandling, gitt det absolutte prognosetap som er beregnet for denne pasientgruppen. Det er også usikkerhet knyttet til data for total overlevelse.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.06.2019 finner du her  se sak 60-2019.