logo Nye metoder

ID2020_105

Kabozantinib (Cabometyx) / Nivolumab (Opdivo)

KREFT I NYRER OG URINVEIER - Førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.11.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_105
Om metoden
Kombinasjon av to legemidler (tabletter og infusjon) til behandling av en type kreft i nyrene

​Metodevarsel 1 (oppdatert 04.12.2020)

Metodevarsel 2 (oppdatert 04.12.2020)

(Det er utarbeidet to metodevarsler for samme metode da det er to ulike firma som har søkt markedsføringstillatelse for denne kombinasjonen)

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kabozantinib (Cabometyx) og nivolumab (Opdivo) i kombinasjon til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF (14.12.2020) finner du her, se sak 222-20. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.12.2020
Type
Forenklet metodevurdering (A)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
19.04.2021
Ferdigstilt
01.11.2021

​Metodevurdering

Prisnotat

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder de 05.11.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
22.11.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.11​.2021)​ 

 

    1. Kabozantinib (Cabometyx) og nivolumab (Opdivo) i kombinasjon innføres til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 22.11.2021 under sak 155-2021.​