logo Nye metoder

ID2020_044

Kaliumsitrat, kaliumhydrogenkarbonat (Sibnayal)

Behandling av distal renal tubulær acidose (dRTA) hos voksne, ungdommer og barn fra ett år og eldre.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.05.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_044
Om metoden
Legemiddel (tas per oralt) som bidrar til å oppnå en normal bikarbonatkonsentrasjon i blodet.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.08.2020)
Oppdatert 17.08.2023* 

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kaliumsitrat, kaliumhydrogenkarbonat (Sibnayal) til behandling av distal renal tubulær acidose (dRTA) hos voksne, ungdommer og barn fra ett år og eldre. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

 Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 123-20 


*Tidligere beslutning:
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kaliumsitrat, kaliumhydrogenkarbonat (Sibnayal) til behandling av distal renal tubulær acidose (dRTA) hos barn fra 6 måneder og eldre.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.08.2020
Type
Hurtig metodevudering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
31.10.2022
Ferdigstilt
29.09.2023

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 05.10.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 05.10.2023)

Prisnotat (datert 28.09.2023)


 

Beslutning

Beslutning tatt
23.10.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.10.2023)

    1. Kaliumsitrat, kaliumhydrogenkarbonat (Sibnayal) innføres ikke til behandling av distal renal tubulær acidose (dRTA) hos voksne, ungdommer og barn fra ett år og eldre.
    2. Det er ikke dokumentert en klinisk nytte som står i et rimelig forhold til prisen på legemidlet.
    3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandøren.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.10.2023 under sak 120-2023.