logo Nye metoder

ID2015_005

Karfilzomib (Kyprolis)

Kombinasjonsbehandling med lenalidomid og deksametason ved myelomatose
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
04.02.2015
Sendt inn av
Leverandør, Amgen Norge NUF
ID-nummer
ID2015_005
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av benmargskreft. Annen staving; Karfilzomib

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.03.2015)

​​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.

​Forslag

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.03.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
04.12.2015
Ferdigstilt
08.07.2016

​Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 01.08.2016 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Prisnotat​ (18.01.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
14.02.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.02.2022)


 

    1. Karfilzomib (Kyprolis) innføres i kombinasjon med lenalidomid og deksametason ved behandling av myelomatose til pasienter som har fått minst èn tidligere behandling.
    2. ​Det forutsetter at prisen på Kyprolis er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Det rimeligste alternativet av lenalidomid skal benyttes.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.03.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 14.02.2022 under sak 024​-2022.  


 

​Karfilzomib (Kyprolis®) i kombinasjon med lenalidomid og deksametason innføres ikke til behandling av myelomatose.

Beslutningsprotokoll (sak 49-2016)