logo Nye metoder

ID2022_088

Kargluminsyre (Carbaglu, Ucedane)

Behandling av hyperammonemi (se full indikasjonstekst under)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.06.2022
Sendt inn av
Interregionalt fagdirektørmøte
ID-nummer
ID2022_088
Om metoden
Behandling av en sjelden sykdom. Hyperammonemia er en metabolsk forstyrrelse karakterisert ved et overskudd av ammoniakk i blodet. Virkestoffet kan bidra til utskillelse av overskudd av ammoniakk.

I tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret, har RHF-ene siden 2019 overtatt finansieringsansvaret for til sammen rundt 70 legemidler til sjeldne sykdommer. I forbindelse med overføringene ble det besluttet at RHF-ene skulle gå gjennom de overførte legemidlene og bestemme hvilke enkeltlegemidler som skal metodevurderes i systemet for Nye metoder. Sykehusinnkjøp har gjort en oppdatert, konkret vurdering av markeds- og konkurransesituasjon for de aktuelle legemidlene. Gjennomgangen har vært forelagt Interregionalt Fagdirektørmøte 25.04.2022 hvor det ble anbefalt at utvalgte legemidler innføres i spesialisthelsetjenesten uten forutgående metodevurdering.

Prisnotat (publisert 20. juni 2022)


Fullstendige indikasjonstekster for kargluminsyre (Carbaglu, Ucedane):

Carbaglu: Behandling av hyperammonemi som skyldes primær mangel på N-acetylglutamatsyntase, hyperammonemi som skyldes isovaleriansyreemi, hyperammonemi som skyldes metylmalonsyreemi, hyperammonemi som skyldes propionsyreemi.
Ucedane: Behandling av hyperammonemi som skyldes isovaleriansyremi, metylmalonsyreemi, propionsyreemi eller primær mangel på N-acetylglutamatsyntase.

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06.2022)  
Fullstendig tekst for aktuelle indikasjoner under statusbeskrivelse høyere opp på metodesiden.

    1. Kargluminsyre (Carbaglu®, Ucedane®) innføres til bruk ved hyperammonemi.
    2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for beslutningene.
    3. Behandlingene kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

 
Les mer om saksgrunnlag og beslutning  i sakspapirer og protokoll  fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 083-2022.