logo Nye metoder

ID2022_014

KI-løsninger innen radiologi

Vurdering av røntgenbilder og andre bildemodaliteter (MR, ultralyd osv.) innen medisinsk radiologi.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
05.12.2021
Sendt inn av
Nasjonalt fagnettverk for kunstig intelligens i helsetjenesten)
ID-nummer
ID2022_014
Om metoden
Kunstig intelligens (KI-løsninger) innen radiologi til vurdering av røntgenbilder og andre bildemodaliteter (MR, ultralyd mm.) innen medisinsk radiologi.

​​​Forslag​​

Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)

Kunstig intelligens (KI) er et komplekst felt i rask utvikling. En nasjonal metodevurdering vil ikke besvare de regulatoriske og juridiske utfordringene som er knyttet til innføringen av denne typen metoder. Dagens formater for metodevurderinger er heller ikke tilpasset denne typen metoder. Det er behov for å få utarbeidet et rammeverk som gir støtte til de som vurderer innføring av KI-løsninger. Bestillerforum for nye metoder er mest sannsynlig ikke riktig oppdragsgiver for å utarbeide et slikt rammeverk. Helsedirektoratet leder allerede det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens». Det er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene (RHF-ene), kliniske miljøer med flere. Bestillerforum vil vurdere behov for drøfting av tematikken i et senere møte.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering av kunstig intelligens (KI)-løsninger innen radiologi. I påvente av et rammeverk oppfordres helseforetak som vurderer å anskaffe KI-løsninger innen medisinsk radiologi til å bruke mini-metodevurderinger som støtte for beslutninger.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) finner du her , se sak 025-22.