logo Nye metoder

ID2019_056

Kirurgi ved sykelig overvekt

Vurdering av kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.04.2019
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten ved Sykehuset i Vestfold
ID-nummer
ID2019_056
Om metoden
Vurdering av hvilke kirurgiske metoder som kan anbefales brukt i rutinebehandling ved sykelig overvekt.

Forslagskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019)
Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet på kirurgiske metoder til bruk ved sykelig overvekt.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finnes her, se sak 95-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.06.2019
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
17.06.2019
Ferdigstilt
08.03.2022

Status

Oppdraget (metodevurdering) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 18.03.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 18.03.2022)

Vedlegg EUnetHTA rapport​ (publisert 18.03.2022)

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar. Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.


 
  

Beslutning

Beslutning tatt
25.04.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (29.08.2022)

Presisering av beslutning fra 25.04.2022: Tilgjengelig dokumentasjon viser liten eller ingen forskjell på vekttap, diabeteskontroll, helserelatert livskvalitet ved bruk av ulike kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt. Det var heller ikke mulig å fastslå den relative effekten av ulike kirurgiske prosedyrer på risiko for tidlig dødelighet, progresjon av fedme og fedmerelaterte komorbiditeter. Kostnadsforskjellene mellom de ulike kirurgiske prosedyrene som brukes i Norge er ubetydelige. Basert på denne fullstendige metodevurderingen av metodene justerbar gastrisk banding (AGB), gastrisk sleeve (SG), roux-en-y gastrisk bypass (RYGB), distal roux-en-y gastrisk bypass (D-RYGB), en-anastomose gastrisk bypass (OAGB), biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling (BPD-DS) og biliopankreatisk avledning (BPD) kan det ikke gis anbefaling om foretrukket kirurgisk prosedyre ved behandling av sykelig overvekt. Det er behov for mer forskning for å kunne vurdere den relative nytten av ulike kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 29.08.2022 under sak 106-2022.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.04.2022)

Tilgjengelig dokumentasjon viser liten eller ingen forskjell på vekttap, diabeteskontroll, helserelatert livskvalitet ved bruk av ulike kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt. Det var heller ikke mulig å fastslå den relative effekten av ulike kirurgiske prosedyrer på risiko for tidlig dødelighet, progresjon av fedme og fedme-relaterte komorbiditeter. Kostnadsforskjellene mellom de ulike kirurgiske prosedyrene som brukes i Norge er ubetydelige. Basert på denne fullstendige metodevurderingen kan det ikke gis anbefaling om foretrukket kirurgisk prosedyre ved behandling av sykelig overvekt. Mer forskning av høy kvalitet er nødvendig for å kunne vurdere relativ effekt av ulike kirurgiske prosedyrer for behandling av sykelig overvekt.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.04.2022 under sak 047-2022.  ​