logo Nye metoder

ID2021_111

Kontinuerlig glukosemåling

Bruken av kontinuerlig glukosemåling («continuous glucose monitoring» (CGM) inklusive «flash glucose monitoring» (FGM)) til pasienter med type I diabetes med hovedfokus på pasienter over 18 år.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
30.08.2021
Sendt inn av
Interregionale fagdirektører
ID-nummer
ID2021_111
Om metoden
Pasienten har en liten sensor som måler glukoseverdien med ulike tidsintervall og sender verdien over til en mottaker. Verdiene kan leses av på insulinpumpen eller mobilen.

Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021)
Metoden er i utstrakt bruk til pasienter med diabetes type 1 og den er anbefalt til flere grupper i Nasjonale faglige retningslinjer. Finansieringsansvaret for type 2 diabetes er ikke avklart. 

Beslutning
Folkehelseinstituttet, Sykehusinnkjøp HF og Sekretariatet for nye metoder samarbeider om å utarbeide et notat som belyser kostnadene knyttet til kontinuerlige glukosemålinger ved diabetes type 1. Notatet sendes til de regionale helseforetakene som vurderer den videre håndteringen. Bestillerforum for nye metoder avbestiller opprinnelig oppdrag ID2021_111.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021) finner du her , se sak 240-21​​

Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021):
Drøfting rundt dagens faktiske bruksmønster, sykdomsgrupper og endepunkter for vurdering av bruken.

Ettersom det har utviklet seg en praksis ut over beslutningen i Beslutningsforum for nye metoder, er det nødvendig å starte en tilsvarende prosess i systemet for Nye metoder vedrørende bruk av continuous glucose monitoring (CGM) også etter 18 år jfr. sak i Bestillerforum for nye metoder 31. mai 2021 (sak 120-21).

I begrepet CGM inngår FGM (flash glucose monitoring).

Med dagens regelverk kan ikke CGM-utstyr, verken til diabetes type 1 eller 2, dekkes av folketrygden gjennom blåreseptordningen. Helse- og omsorgsdepartementet er i gang med et arbeid for blant annet å klargjøre når henholdsvis folketrygden og de regionale helseforetakene har finansieringsansvaret, samt hvordan nytt utstyr/forbruksmateriell som anses som folketrygdens finansieringsansvar skal vurderes for opptak i blåreseptordningen.

Forrige metodevurdering (ID2016_044) ble gjennomført med utgangspunkt i et dokumentasjonsunderlag som var utarbeidet og innsendt av et firma. Med målsetning om å unngå en fremtidig monopolsituasjon er det ønskelig at industrien involveres og at Folkehelseinstituttet utarbeider underlaget til denne metodevurderingen.

Beslutning
En fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for bruk av kontinuerlig glukosemåling («continuous glucose monitoring» (CGM) inklusive «flash glucose monitoring» (FGM)) til pasienter med type I diabetes med hovedfokus på pasienter over 18 år. Industrien involveres på et tidlig tidspunkt i forarbeidet til metodevurderingen (ID2021_111).

Et eventuelt oppdrag om metodevurdering for bruk av «continuous glucose monitoring» (CGM) inklusive «flash glucose monitoring» (FGM)) til pasienter over 18 år med type II diabetes avventer avklaring av finansieringsansvar.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021) finner du her​, se sak 160-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.12.2021
Type
Notat som belyser kostnadene knyttet til kontinuerlige glukosemålinger ved diabetes type 1