logo Nye metoder

ID2021_059

Korsettbehandling av pectus carinatum

Korsettbehandling av "fuglebryst".
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.03.2021
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2021_059
Om metoden
Korsett (brace) til behandling av pectus carinatum ("fuglebryst") som er en tilstand der fremre del av brystkassen stikker unormalt mye frem.

​Forslag

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt, sikkerhet og helseøkonomi (løp A) gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for korsettbehandling av pectus carinatum.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021) finner du her​, se sak 102-21. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.05.2021
Type
Forenklet metodevurdering (A)
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
16.09.2021
Ferdigstilt
04.05.2023

Status
Oppdraget (forenklet metodevurdering) er utkvittert av medlemmene i  Bestillerforum for nye metoder den 09.05.2023 og metodevurderingen er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 12.05.2023)

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no

Beslutning

Beslutning tatt
19.06.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.06.2023)

1. Metodevurderingen Korsettbehandling ved pectus carinatum tas til etterretning og det anbefales å gå i dialog med fagmiljøene for å redusere geografisk variasjon i tilbudet til denne pasientgruppen.

2. Resultatene fra metodevurderingen til Folkehelseinstituttet (FHI) tyder på at:

• Det er ikke mulig å trekke sikre konklusjoner om effekt og sikkerhet ved korsettbehandling av pectus carinatum basert på foreliggende dokumentasjonsgrunnlag
• Ifølge klinisk erfaring vurderes metoden til mest sannsynlig å være en nyttig behandling for utvalgte pasienter og kan gi en bedring av psykososiale plager hos en del av pasientene
• Metoden medfører klart mindre risiko for pasienten enn kirurgi
• Kostnadene knyttet til korsettbehandling er beregnet til å ligge mellom 37 900 – 43 500 kroner per pasient sammenlignet med omtrent 200 000 kroner knyttet til kirurgisk behandling

3. Siden pectus carinatum er en relativt sjeldent forekommende tilstand anses det som lite sannsynlig at det vil komme forskning på dette området de neste årene som vil styrke dokumentasjonsgrunnlaget vesentlig.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 19.06.2023 under sak 074-2023.