logo Nye metoder

ID2023_007

Krisantaspase (Erwinase)

I kombinasjon med andre kjemoterapeutika for å behandle pasienter, hovedsakelig barn, med akutt lymfoblastisk leukemi som har utviklet hypersensitivitet til E. coli-asparaginase eller pegylert asparaginase som er oppnådd fra E. coli
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
08.12.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_007
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) som bryter ned aminosyren asparagin som celler trenger for å danne proteiner.

Se også ID2023_106 Krisantaspase (Enrylaze) som del av antineoplastisk kombinasjonsbehandling til behandling av akutt lymfatisk leukemi (ALL) og lymfoblastisk lymfom (LBL) hos voksne og pediatriske pasienter (fra 1 måneds alder og eldre) som har utviklet overfølsomhet eller stille inaktivering overfor E. coli-derivert asparaginase

 

Metodevarsel ​(mottatt 08.12.2022)​

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023)

Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for krisantaspase som del av et kjemoterapeutisk regime til behandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) og lymfoblastlymfom (LBL) hos voksne og barn som har utviklet hypersensitivitet for
eller stille inaktivering av asparaginase fra E. coli-bakterier.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023) finner du her, se sak 055 -23.​  

 

Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023)

​Det er behov for å innhente ytterligere opplysninger i saken før den behandles av Bestillerforum.

Beslutning

​Bestillerforum for nye metoder utsetter behandlingen av saken til et kommende møte.​​

​Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023) finner du her, se sak 007​-23.


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.03.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
20.03.2023
Ferdigstilt
19.02.2024

Status

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 26.02.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (PDF) (datert 23.02.2024)

 

Beslutning

Beslutning tatt
18.03.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.03.2024)

  1. Krisantaspase (Erwinase) innføres i kombinasjon med andre kjemoterapeutika for å behandle pasienter, hovedsakelig barn, med akutt lymfoblastisk leukemi som har utviklet hypersensitivitet til E. coli-asparaginase eller pegylert asparaginase som er oppnådd fra E. coli.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 032-2024.