logo Nye metoder

ID2019_128

Krizanlizumab (Adakveo)

Forebygging av tilbakevendende vasookklusive kriser (VOC) hos pasienter med sigdcellesykdom i alderen 16 år og oppover. Det kan gis som tilleggsbehandling til hydroksyurea/hydroksykarbamid (HU/HC) eller som monoterapi til pasienter der HU/HC er uegnet eller utilstrekkelig.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.12.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_128

​​Metodevarsel

Informasjon

Markedsføringstillatelsen er trukket i det europeiske legemiddelverket (EMA).  Nyhetssak fra EMA.

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Leverandøren har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 012-24.

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)
Oppdraget opprettholdes. Firma bes sende inn dokumentasjon i henhold til dette (ID2019_128). 

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 072-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for krizanlizumab som forebyggende behandling av vaso-okklusive kriser hos pasienter med sigdcellesykdom ≥ 16 år.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 010-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Hurtig metodevurdering (C)
Utreder
Statens legemiddelverk

Status 26.01.2024

Markedsføringstillatelsen er trukket i det europeiske legemiddelverket (EMA). 

DMP har utarbeidet et notat og Bestillerforum har avbestilt oppdraget. Saken sendes til beslutning i de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2019_128  (PDF) (publisert 26.01.2024)

 

 

 

Beslutning

Beslutning tatt
12.02.2024
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (12.02.2024)

  1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2019_128 Krizanlizumab som forebyggende behandling av vasookklusive kriser hos pasienter med sigdcellesykdom ≥ 16 år er avbestilt av Bestillerforum
  2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen
  3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder  

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024. Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 043-2024.