logo Nye metoder

ID2020_075

Landiololhydroklorid (Raploc)

Behandling av supraventrikulær takykardi og rask kontroll av ventrikkelfrekvens hos pasienter med atrieflimmer eller –flutter i tilstander der kortvarig kontroll av ventrikkelfrekvensen med et korttidsvirkende legemiddel er ønskelig.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.08.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_075
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) som anses å redusere det sympatiske drivet, slik at hjerterytmen reduseres, den spontane utløsningen av «ektopiske pacemakere» reduseres ledningsevnen reduseres og den refraktære perioden til AV-knuten økes.

​Metodevarsel


 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020) 

Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for landiololhydroklorid (Raploc) til behandling av supraventrikulær takykardi og rask kontroll av ventrikkelfrekvens hos pasienter med atrieflimmer eller –flutter i perioperative, postoperative eller andre tilstander der kortvarig kontroll av ventrikkelfrekvensen med et korttidsvirkende legemiddel er ønskelig.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 171-20


 


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Påbegynt
15.04.2021
Ferdigstilt
07.05.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 12.05.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
21.06.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.06.2021)​ 

 

  1. Landiololhydroklorid (Raploc) innføres til behandling av supraventrikulær takykardi og rask kontroll av ventrikkelfrekvens hos pasienter med atrieflimmer eller –flutter i perioperative, postoperative eller andre tilstander der kortvarig kontroll av ventrikkelfrekvensen med et korttidsvirkende legemiddel er ønskelig.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15. juli 2021, da ny pris vil gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.06.2021 under sak 078-2021.