logo Nye metoder

ID2022_077

Lanreotid (Ipstyl, Myrelez)

Behandling av akromegali (se full indikasjonstekst under)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.06.2022
Sendt inn av
Interregionalt fagdirektørmøte
ID-nummer
ID2022_077


I tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret, har RHF-ene siden 2019 overtatt finansieringsansvaret for til sammen rundt 70 legemidler til sjeldne sykdommer. I forbindelse med overføringene ble det besluttet at RHF-ene skulle gå gjennom de
overførte legemidlene og bestemme hvilke enkeltlegemidler som skal metodevurderes i systemet for Nye metoder. Sykehusinnkjøp har gjort en oppdatert, konkret vurdering av markeds- og konkurransesituasjon for de aktuelle legemidlene. Gjennomgangen har vært forelagt Interregionalt Fagdirektørmøte 25.04.2022 hvor det ble anbefalt at utvalgte legemidler innføres i
spesialisthelsetjenesten uten forutgående metodevurdering.

​Prisnotat (publisert 20. juni 2022)

 

Fullstendige indikasjonstekster for lanreotid (Ipstyl, Myrelez):


Ipstyl: Akromegali når kirurgisk behandling, stråling eller
dopaminagonister har gitt utilfredsstillende effekt på symptomer og
tilfredsstillende reduksjon av plasmanivået av veksthormon (GH) og IGF-
1. Akromegali når kirurgisk behandling og/eller stråling ikke er et
alternativ. Behandling av gastroenteropankreatiske nevroendokrine
tumorer (GEP-NET), grad 1 og visse tumorer av grad 2 (Ki67 indeks opptil
10%), i midttarm, pankreas eller av ukjent opphav, med unntak av
primærtumor i baktarm, hos voksne med inoperabel lokalavansert eller
metastaserende sykdom. Symptomer ved tumorer, primært karsinoider, i
det gastroenteropankreatiske endokrine system.


Myrelez: Akromegali når de sirkulerende nivåene av veksthormon (GH)
og/eller insulinlignende vekstfaktor-1 (IGF-1) forblir unormale etter
kirurgi og/eller strålebehandling, eller hos pasienter som ellers krever
legemiddelbehandling.
Gastroenteropankreatiske nevroendokrine tumorer (GEP-NET) av grad 1
og noen av grad 2 (Ki67-indeks opptil 10%) med midgut, pankreatisk eller
ukjent opprinnelse, der opprinnelsesstedene i hindgut er utelukket, hos
voksne med uresekterbar lokalt fremskreden eller metastatisk sykdom.
Symptomer forbundet med nevroendokrine (særlig karsinoide) tumorer.

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06​.2022)​ 

Fullstendig tekst for aktuelle indikasjoner under statusbeskrivelse høyere opp på metodesiden.

    1. Lanreotid (Ipstyl®, Myrelez®) innføres til bruk ved nevroendokrine svulster.
    2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for beslutningene.
    3. Behandlingene kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

 

​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 083-2022.​