logo Nye metoder

ID2020_115

Larotrectinib (Vitrakvi) - Indikasjon II

Behandling av barn under 18 år med solide tumorer med et nevrotrofisk tropomyosin-reseptorkinase (NTRK) fusjonsgen (se mer under Om metoden)
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
14.12.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_115

Fullstendig metodetittel: Behandling av barn under 18 år med solide tumorer med et nevrotrofisk tropomyosin-reseptorkinase (NTRK) fusjonsgen, som har en sykdom som er lokalavansert, metastatisk eller hvor kirurgisk reseksjon sannsynligvis vil føre til alvorlig morbiditet og som det ikke finnes noen tilfredsstillende
behandlingsalternativer for.

Innspillskjema fra leverandør (juli 2021)

Se også ID2019_029 (voksne)

 

Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021)

Bestillerforum for nye metoder tar innspill fra firma om oppdeling ved 18 år til følge.

Beslutning

Bestillingen for ID2020_115 endres til følgende ordlyd:
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Larotrectinib (Vitrakvi) til behandling av barn under 18 år med solide tumorer med et nevrotrofisk
tropomyosin-reseptorkinase (NTRK) fusjonsgen, som har en sykdom som er lokalavansert, metastatisk eller hvor kirurgisk reseksjon sannsynligvis vil føre til alvorlig morbiditet og som det ikke finnes noen tilfredsstillende
behandlingsalternativer for. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. Folkehelseinstituttet har ansvar for å gjøre vurderingen av relevante diagnostiske tester.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021) finner du her​,  se sak 163-21.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF 14.12.2020

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Vitrakvi (larotrectinib) til behandling av barn under 12 år med solide tumorer med et nevrotrofisk tropomyosin-reseptorkinase (NTRK) fusjonsgen, som har en sykdom som er lokalavansert, metastatisk eller hvor kirurgisk reseksjon sannsynligvis vil føre til alvorlig morbiditet, og hvor det ikke finnes noen tilfredsstillende behandlingsalternativer. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 233-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.12.2020
Type
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D)
Utreder
Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet