logo Nye metoder

ID2023_058

Lebrikizumab (Ebglyss)

Behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom over 12 år med en kroppsvekt på minst 40 kg som er aktuelle for systemisk behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.04.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_058
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av alvorlig atopisk dermatitt (eksem).

Metodevarsel (publisert 18.04.2023)

Innspill fra firma (publisert 02.01.2024)

Innspill fra Psoriasis- og eksemforbundet (publisert 03.01.2024)

Innspill fra Sanofi (publisert 18.01.2024)

 

Bestillerforum for nye metoder (22.05.2023)
En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lebrikizumab til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom over 12 år. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (22.05.2023) finner du her , se sak 093-23.​​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.05.2023
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
28.12.2023

​Status

Statens legemiddelverk har levert et notat/metodevurdering til oppdraget.

Oppdraget (notat og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.01.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2023_058 (PDF) (publisert 04.01.2024)

Prisnotat (PDF) (datert 22.12.2023) 

Prisnotat (PDF) (datert 30.01.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
18.03.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.03.2024)

Beslutningsforum presiserer at kravet om to spesialister kan ivaretas ved at spesialist ved annet offentlig sykehus konfereres.

  1. Lebrikizumab (Ebglyss) innføres kun til behandling av alvorlig atopisk dermatitt (AD) hos voksne og ungdom fra 12 år og eldre med en kroppsvekt på minst 40 kg som er aktuelle for systemisk behandling.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen skal gjennomføres i tråd med Veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler ved atopisk eksem, utarbeidet av Norsk forening for dermatologi og venerologi. Herunder skal følgende anbefalinger legges til grunn:

Biologiske legemidler skal forskrives av spesialister i hud- og veneriske sykdommer med god kjennskap til atopisk eksem behandling og vurdering (skåring) av alvorlighetsgrad. Forskrivingen skal godkjennes av fagmiljøet ved et offentlig eller et privat ideelt sykehus med avtale med et regionalt helseforetak med minst to spesialister i hud- og veneriske sykdommer.

Følgende startkriterier gjelder og alle skal være oppfylt:

1) Krav til alvorlighet: EASI1-skår over eller lik 21, POEM2-skår ≥ 17, og DLQI3-skår ≥ 11.

2) Alvorlig sykdom ved flere anledninger over en periode på 3-6 måneder.

3) Biologisk behandling kan benyttes når behandlingsmål ikke er nådd, eller effekten er kortvarig, ved bruk av topikal og/eller lysbehandling, og når minst en systemisk behandling er prøvd.

Følgende stoppkriterier gjelder:

1) Dersom pasienten ikke har hatt adekvat respons på behandlingen, skal denne stoppes etter 16 uker.

2) Ved god effekt av behandlingen og minimal sykdomsaktivitet de siste 12 måneder skal det gjøres forsøk med å stoppe behandlingen.

Ved residiv kan behandling gjenopptas.

Kontroll anbefales hver tredje måned, noe hyppigere i starten, og bør innbefatte EASI, DLQI, POEM og blodprøvene Hemoglobin, Leukocytter m differensialtelling, ALAT og Serum-kreatinin.

  1. Behandlingen kan tas i bruk ved oppstart av neste avtaleperiode for TNBIO anbudet (2406b), tentativt 1. mai 2024.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 040-2024.     

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.01.2024)

  1. Lebrikizumab (Ebglyss) innføres ikke til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom fra 12 år og eldre med en kroppsvekt på minst 40 kg som er aktuelle for systemisk behandling.
  1. Prisen er for høy i forhold til andre godkjente behandlingsalternativer.
  1. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør. 

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 22.01.2024 under sak 007-2024.