logo Nye metoder

ID2020_101

Ledipasvir / sofosbuvir (Harvoni)

Behandling av kronisk hepatitt C hos voksne og barn i alderen 3 år og eldre.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
26.10.2020
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2020_101
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av hepatitt C.

Prisnotat

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

Bestillerforum RHF ser ikke behov for metodevurderinger. Prisnotatene sendes til de regionale helseforetakene som forbereder sakene til beslutning.*

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 189-20.

*Gjelder ID2020_101 og ID2020_102

 

Metodevurdering


Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

Bestillerforum RHF ser ikke behov for metodevurdering. Prisnotatet sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Beslutning

Beslutning tatt
23.11.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.11.2020)

  1. Ledipasvir og sofosbuvir (Harvoni) kan innføres til behandling av kronisk hepatitt C hos voksne og barn i alderen 3 år og eldre, i henhold til godkjent bruksområde i markedsføringstillatelsen.
  2.  Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Legemiddelet er allerede innført til behandling av kronisk hepatitt C hos voksne og barn i alderen 12 år og eldre som veier over 35 kg.
  4. Behandlingen kan tas i bruk fra 1. januar 2021, da ny pris kan gjelde fra denne dato. Legemiddelet skal inngå i Hepatitt B + C anskaffelsen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.11.2020 under sak 108-2020.