logo Nye metoder

ID2019_018

Legemidler, inkludert off-label behandlingen rituksimab (Mabthera) ved PPMS - fullstendig metodevurdering

Bruk ved primær-progressiv multippel sklerose (PPMS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
30.01.2018
Sendt inn av
LIS MS-Spesialistgruppe
ID-nummer
ID2019_018
Om metoden
Legemidler til behandling av primær-progressiv MS (PPMS).Alternativ skrivemåte: Rituximab

​Forslagsskjema

Beslutning i Bestillerforum RHF (28.01.2019)
Det opprinnelige oppdraget ble delt i to – en fullstendig metodevurdering for hver av indikasjonene RRMS og PPMS.
Intervensjonen som skal undersøkes er: rituksimab og de legemidlene (med MT for PPMS) det er gjort studier på, det vil si cladribine, alemtuzumab, natalizumab, fingolimod, glatiramer acetate og ocrelizumab.

 Referat fra Bestillerforum RHF (28.01.2019) finner du her, se sak 12-19.

Prosjektplan for fullstendig metodevurdering ved Folkehelseinstituttet.

 

* De regionale fagdirektørene har fattet en beslutning om unntak på gruppenivå for bruk av rituksimab til behandling av MS. Link til beslutning om unntak her

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.04.2018)
Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for legemidler, inkludert off-label behandlingen rituksimab, til bruk ved multippel sklerose (MS)*.

 Referat fra Bestillerforum RHF (23.04.2018) finner du her, se sak 35-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
28.01.2019
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
28.01.2019
Ferdigstilt
31.01.2020

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 14.02.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

 

Fullstendig metodevurdering

 

Beslutning

Beslutning tatt
25.05.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder 25.05.2020

1. Bruken av rituksimab til behandling av primær progressiv multippel sklerose (PPMS) kan videreføres.

2. Pasientene skal informeres om at behandling av rituksimab ved PPMS gis utenfor godkjent indikasjon, årsaken til dette og hva det innebærer.

3. Behandling med rituksimab skal registreres i Norsk MS-register.

4. Ocrelizumab (Ocrevus) innføres ikke til behandling av PPMS.

5. Det foreligger ikke dokumentasjon for at effekten av ocrelizumab er større enn ved bruk av rituksimab. Sammenlignet med rituksimab er behandling med ocrelizumab ikke kostnadseffektiv.

6. Bruken av fingolimod (Gilenya) begrenses til kun pasienter som allerede behandles med dette legemiddelet. Det skal ikke startes ny behandling med dette legemiddelet.​

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.05.2020 under sak 52-2020.