logo Nye metoder

ID2021_026

Lenadogene nolparvovec

Behandling av synstap grunnet Lebers hereditære optikusnevropati (LHON)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
07.01.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_026
Om metoden
Genterapi. Til behandling av synstap hos pasienter med LHON forårsaket av G11778A-mutasjonen. LHON er en arvelig sykdom som gir sterkt nedsatt syn og blindhet.

Metodevarsel

Beslutning i Bestilleforum for nye metoder (25.09.2023)

Søknaden om markedsføringstillatelse for metoden er trukket av firma.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (25.09.2023) finner du her, se sak 144-23.

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.02.2021)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lenadogene nolparvovec til behandling av synstap grunnet Lebers hereditære optikusnevropati (LHON). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet kommer tilbake til Bestillerforum RHF hvis det under metodevurderingen av legemiddelet viser seg at det er aktuelt å vurdere behov for separat oppdrag på diagnostikk.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (15.02.2021) finner du her, se sak 042-21.


 

Beslutning

Beslutning tatt
23.10.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (23.10.2023)

    1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2021_026 Lenadogene nolparvovec til behandling av synstap grunnet Lebers hereditære optikusnevropati (LHON) er avbestilt av Bestillerforum
    2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
    3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.
    4. I alle slike saker bør det følges opp med Sykehusinnkjøp om bruken virkelig opphører.

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 11.12.2023. Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.12.2023 under sak 144-2023.