logo Nye metoder

ID2017_049

Lenalidomid - Indikasjon II

Vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose som har gjennomgått autolog stamcelletransplatasjon.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.04.2017
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2017_049
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til vedlikeholdsbehandling av benmargskreft.

​​Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017)*
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose som har gjennomgått autolog stamcelletransplantasjon.

*​Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering av legemiddelet i forbindelse med overføring av finansieringsansvaret for en gruppe kreftlegemidler til de regionale helseforetakene fra og med 1. mai 2017.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 71-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
19.12.2017
Ferdigstilt
02.10.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 26.10.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Oppdatert prisnotat (07.04.2020)

Oppdatert prisnotat​ (17.11.2021)

Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (23.04.2020):

Firmaet har gitt et pristilbud, men det er ikke grunnlag for å fremme saken for Beslutningsforum for nye metoder.

Beslutning

Beslutning tatt
13.12.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.12​.2021)​ ​

  1. Lenalidomid innføres til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose som har gjennomgått autolog stamcelletransplantasjon.
  2. Det forutsetter samme prisnivå som grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Legemiddelet skal inngå i anbud og det rimeligste alternativet skal benyttes.
  4. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.03.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.12.2021 under sak 174-2021.​

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.12.2018):

Lenalidomid (Revlimid) innføres ikke til vedlikeholdsbehandling av voksne
pasienter med nydiagnostisert myelomatose som har gjennomgått autolog
stamcelletransplantasjon.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.12.2018 finner du her - se sak 147-2018.