logo Nye metoder

ID2017_050

Lenalidomid - Indikasjon III

Kombinasjonsbehandling til voksne pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose hvor transplantasjon ikke er aktuelt.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.04.2017
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2017_050
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av benmargskreft.

​Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017)*
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for for lenalidomid (Revlimid) til kombinasjonsbehandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose hvor transplantasjon ikke er aktuelt.

*​Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering av legemiddelet i forbindelse med overføring av finansieringsansvaret for en gruppe kreftlegemidler til de regionale helseforetakene fra og med 1. mai 2017.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 71-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
01.12.2017
Ferdigstilt
28.06.2018

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF 14.09.2018 og sendt til beslutning.

​Hurtig metodevurdering

Prisnotat​ (17.11.2021)

Beslutning

Beslutning tatt
24.09.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.12​.2021)​ ​

  1. Lenalidomid i kombinasjon med deksametason innføres til behandling av voksne med tidligere ubehandlet myelomatose, hvor transplantasjon ikke er aktuelt.
  2. Tidligere beslutning om vilkår for bruk av lenalidomid i kombinasjon med deksametason oppheves.  
  3. Det forutsetter samme prisnivå som grunnlaget for denne beslutningen.
  4. Legemiddelet skal inngå i anbud og det rimeligste alternativet skal benyttes.
  5. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.03.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.12.2021 under sak 175-2021.​

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.09.2018)

Lenalidomid (Revlimid) i kombinasjon med deksametason (Rd18) innføres kun til behandling av den aktuelle myelomatoseindikasjonen dersom pasienten ikke kan få standardbehandling med kombinasjonsregiment med bortezomib/melfalan/prednisolon.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 24.09.2018 finner du her - se sak 106-2018.