logo Nye metoder

ID2017_051

Lenalidomid - Indikasjon IV

Kombinasjonsbehandling med deksametason til behandling av voksne pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.04.2017
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2017_051
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av benmargskreft

​Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021)

Patentet for Revlimid går ut og Sykehusinnkjøp HF har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for lenalidomid.

Beslutning: Oppdrag ID2017_051 endres til: Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for lenalidomid i kombinasjon med deksametason til behandling av pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.11.2021 finner du her, se sak 222-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):​

Bestillerforum RHF avventer en hurtig metodevurdering men avbestiller den ikke.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) kommer her, se sak 172-18.

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017)*
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lenalidomid (Revlimid) i kombinasjon med deksametason til behandling av pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling.

*​Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering av legemiddelet i forbindelse med overføring av finansieringsansvaret for en gruppe kreftlegemidler til de regionale helseforetakene fra og med 1. mai 2017.

Referat fra Bestillerforum RHF (24.04.2017) finner du her, se sak 71-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2017
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
02.10.2021
Ferdigstilt
20.01.2022

​Prisnotat​ (20.01.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
14.02.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.02.2022)

    1. Lenalidomid i kombinasjon med deksametason innføres til behandling av voksne pasienter med myelomatose som har fått minst èn tidligere behandling. 
    2. Tidligere begrensning om at kombinasjonen skal brukes kun til pasienter som allerede har forsøkt thalidomid eller som av tungtveiende medisinske grunner ikke kan bruke thalidomid, oppheves.
    3. Det forutsetter samme prisnivå som grunnlaget for denne beslutningen.
    4. Lenalidomid skal inngå i anbud og det rimeligste alternativet skal benyttes.
    5. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.03.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 14.02.2022 under sak 025-2022.