logo Nye metoder

ID2018_109

Lenalidomid - Indikasjon V

I kombinasjon med bortezomib og deksametason til behandling av pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose som ikke er aktuelle for stamcelletransplantasjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.10.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_109
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av benmargskreft

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021)
Patentet for Revlimid går ut og Sykehusinnkjøp HF har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for lenalidomid.

Beslutning: Oppdrag ID2018_109 endres til: Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for lenalidomid i kombinasjon med bortezomib og deksametason til behandling av pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.11.2021 finner du her, se sak 222-21.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.06.2020)
Statens legemiddelverk skal i oppdrag ID2018_109, lenalidomid (Revlimid) i kombinasjon med bortezomib og deksametason til pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose som ikke er aktuelle for stamcelletransplantasjon, benytte komparator i tråd med gjeldende behandlingsretningslinjer og beslutninger tatt i Nye metoder.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (22.06.2020) finner du her, se sak 108-20.

Beslutning i Bestillerforum RHF (19.11.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lenalidomid (Revlimid) i kombinasjon med bortezomib og deksametason til behandling av pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (19.11.2018) finner du her, se sak 180-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.11.2021
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
02.10.2021
Ferdigstilt
30.11.2021

Prisnotatet er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.12.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

​Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
13.12.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.12​.2021)​ ​

  1. Lenalidomid innføres i kombinasjon med bortezomib og deksametason til behandling av voksne med tidligere ubehandlet myelomatose, hvor transplantasjon ikke er aktuelt.
  2. Det forutsetter samme prisnivå som grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Legemiddelet skal inngå i anbud og det rimeligste alternativet skal benyttes.
  4. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.03.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.12.2021 under sak 176-2021.​