logo Nye metoder

ID2019_054

Lenalidomid - Indikasjon VI

Kombinasjonsbehandling med rituksimab ved tidligere behandlet follikulært lymfom eller marginalsone lymfom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
23.04.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_054
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av lymfomer.

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021)
Patentet for Revlimid går ut og Sykehusinnkjøp HF har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for lenalidomid.

Beslutning: Oppdrag ID2019_054 endres til: Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for lenalidomid i kombinasjon med rituksimab ved tidligere behandlet follikulært lymfom eller marginalsone lymfom.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.11.2021 finner du her, se sak 222-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.05.2019):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lenalidomid (Revlimid) i kombinasjon med rituksimab ved tidligere behandlet follikulært lymfom eller marginalsone lymfom.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.05.2019) kommer her, se sak 84-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.05.2019
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
22.11.2021
Ferdigstilt
10.12.2021

Prisnotatet er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 20.12.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Prisnotat


Beslutning

Beslutning tatt
17.01.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.01​.2022)​ ​

 

1. Lenalidomid innføres til kombinasjonsbehandling med rituksimab ved tidligere behandlet follikulært lymfom eller marginalsone lymfom.

2. Det forutsetter samme prisnivå som grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet skal inngå i anbud og det rimeligste alternativet skal benyttes.

4. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.03.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.01.2022 under sak 004-2022.