logo Nye metoder

ID2023_056

Leniolisib

Behandling av aktivert fosfoinositid 3-kinase delta syndrom (APDS).
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
13.04.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_056
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av sjelden immunsykdom som skyldes en gemutasjon.

​Metodevarsel (publisert 18.04.2023)

Bestillerforum for nye metoder (22.05.2023)

En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for leniolisib til behandling av aktivert fosfoinositid 3-kinase delta syndrom (APDS). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023) finner du her, se sak 091-23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.05.2023
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.