logo Nye metoder

ID2017_072

Lenvatinib (Kisplyx)

Kombinasjonsbehandling med everolimus til voksne pasienter med avansert nyrecellekarsinom etter en tidligere vaskulær endotelvekstfaktor-rettet behandling
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
14.06.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_072
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av nyrekreft

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.08.2017)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lenvatinib (Kisplyx) i kombinasjon med everolimus til behandling av voksne pasienter med avansert nyrecellekarsinom etter en tidligere vaskulær endotelvekstfaktorrettet behandling.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.08.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.