logo Nye metoder

ID2021_079

Lenvatinib (Kisplyx) / pembrolizumab (Keytruda)

Førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC) hos voksne.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.05.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_079
Om metoden
Legemiddelkombinasjon (infusjon og kapsel) til behandling av en type nyrekreft.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)
Oppdatert 09.02.2022*

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (løp A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Kisplyx) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC) hos voksne. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du her​​, se sak 131-21.

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt, sikkerhet og helseøkonomi (løp A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Kisplyx) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC) hos voksne. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.06.2021
Type
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (løp A) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
23.11.2021
Ferdigstilt
02.05.2022

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

 

Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 10.05.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (utkvittert og publisert 28.03.2022)
Prisnotat (publisert 20.06.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06.2022)

    1. Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Kisplyx) innføres til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom hos voksne.

    2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for denne beslutningen.

    3. Behandlingen kan tas i bruk når nye innkjøpsavtaler på legemidlene trer i kraft, planlagt til 01.12.2022.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 074-2022.