logo Nye metoder

ID2021_080

Lenvatinib (Lenvima) / pembrolizumab (Keytruda)

Behandling av voksne pasienter med avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom (EC), som har sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi og som ikke er kandidater for kurativ kirurgi eller stråling.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.05.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_080
Om metoden
Legemiddelkombinasjon (infusjon og kapsel) til behandling av livmorkreft.

Metodevarsel (PDF)

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)
Oppdatert 09.03.2022*

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Lenvima) til behandling av voksne pasienter med avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom (EC), som har sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi og som ikke er kandidater for kurativ kirurgi eller stråling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du her​, se sak 132-21.

Tidligere beslutning*: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Lenvima) til behandling av voksne pasienter med avansert endometriekreft, som har sykdomsprogresjon etter tidligere systemisk behandling og ikke er aktuelle for kurativ kirurgi eller strålebehandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.  

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.06.2021
Type
Hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
09.12.2021
Ferdigstilt
05.08.2022

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 08.08.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering ID2021_080 (PDF) (publisert 10.08.2022)

Prisnotat (datert 04.08.2022)

Oppdatert prisnotat (datert 31.03.2023)

Oppdatert prisnotat (datert 03.08.2023)


 

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning regionale fagdirektører (29.09.2023)

  1. Fagdirektørene vurderer at prisen på kombinasjonsbehandlingen fortsatt er for høy i forhold til dokumentert klinisk nytte.
  2. Prisnotat datert 03.08.2023 sendes ikke til Beslutningsforum.
  3. Saken sendes tilbake til Sykehusinnkjøp som bes gjenoppta forhandlingene med leverandørene.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2023)

  1. Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Lenvima) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom, som har sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi og som ikke er kandidater for kurativ kirurgi eller stråling.
  2. Prisen på kombinasjonsbehandlingen er for høy i forhold til dokumentert klinisk nytte.     
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023 under sak 066-2023.     

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2022)

  1. Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Lenvima) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med avansert eller tilbakevendende endometriekarsinom, som har sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med platinabasert kjemoterapi og som ikke er kandidater for kurativ kirurgi eller stråling.
  2. Prisen på kombinasjonsbehandlingen er for høy i forhold til dokumentert klinisk nytte.      
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.09.2022 under sak 117-2022. ​