logo Nye metoder

ID2017_058, ID2018_073

Lenvatinib (Lenvima)

Legemiddel til behandling av voksne pasienter med progressiv, lokalt avansert eller metastaserende, differensiert (papillær/follikulær/Hürthle-celle) thyreoideakarsinom (DTC), som er refraktær overfor radioaktivt jod (RAI).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.08.2017
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten/RHF; Bestillerforum RHF og privatperson
ID-nummer
ID2017_058, ID2018_073
Om metoden
Legemiddel til behandling av kreft i skjoldkjertelen.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)
Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk vurdere den nye dokumentasjonen og vurdere om grunnlag for å gjennomføre en ny hurtig metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 120-18.

Forslag om revurdering: Forslagsskjema. Innsendt: 21.06.2018

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.02.2018)
Lenvatinib (Lenvima) skal ikke nyttes til behandling av voksne pasienter med progressivt, lokalt avansert eller metastaserende, differensiert (papillært/ follikulært/Hürthle-celle) thyreoideakarsinom (DTC), som er refraktært overfor radioaktivt jod (RAI).

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.02.2018 finner du her, se sak 25-2018.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.08.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
06.03.2019
Ferdigstilt
30.10.2019

Rapporten og oppdatert prisnotat er klarert av Bestillerforum RHF 31.01.2018 og sendt til beslutning

Hurtig metodevurdering / refusjonsrapport (datert 26.05.2016)

Oppdatert prisnotat (datert 15.01.2018)

Oppdatert prisnotat (datert 09.02.2018)

 

Beslutning

Beslutning tatt
16.12.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (16.12.2019)
1. Lenvatinib (Lenvima) kan innføres til behandling av voksne pasienter med progressivt, lokalt avansert eller metastaserende, differensiert (papillær/follikulær/Hürthle-celle) thyreoideakarsinom (DTC), som er refraktært overfor radioaktivt jod (RAI).

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3.Legemiddelet kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 16.12.2019 under sak 133-2019.  

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.02.2018)
Lenvatinib (Lenvima) skal ikke nyttes til behandling av voksne pasienter med progressivt, lokalt avansert eller metastaserende, differensiert (papillært/ follikulært/Hürthle-celle) thyreoideakarsinom (DTC), som er refraktært overfor radioaktivt jod (RAI).

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.02.2018 finner du her, se sak 25-2018.