logo Nye metoder

ID2023_081

Letermovir (Prevymis) - Indikasjon II

Profylakse mot cytomegalovirus (CMV)-sykdom hos CMV-seronegative voksne som har mottatt nyretransplantat fra CMV-seropositiv donor [D+/R-].
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.07.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_081
Om metoden
Legemiddel (tablett) til forebygging av cytomegalovirussykdom hos voksne som har mottatt nyretransplantat.

​Anmodning (pdf.) (publisert 06.07.2023)

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder 23.10.2023
Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for Letermovir (Prevymis) som profylakse mot cytomegalovirus (CMV)-sykdom hos CMV-seronegative voksne som har mottatt nyretransplantat fra CMVseropositiv donor [D+/R-].

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her, se sak 152-23. 

.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.10.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
21.12.2023

​Status
Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.01.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (PDF) (datert 21.12.2023) 

Beslutning

Beslutning tatt
22.01.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.01.2024)

  1. Letermovir (Prevymis) innføres ikke som profylakse mot cytomegalovirus (CMV)-sykdom hos CMV-seronegative voksne som har mottatt nyretransplantat fra CMV-seropositiv donor [D+/R-].
  1. Det er ikke dokumentert en klinisk nytte som står i et rimelig forhold til prisen.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 22.01.2024 under sak 006-2024.