logo Nye metoder

ID2021_065

Lonapegsomatropin

Behandling av veksthormonmangel hos barn
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.04.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_065
Om metoden
Legemiddel (injeksjonsvæske) til behandling av veksthormonmangel hos barn.

Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)

Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken kan sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 109 -23. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lonapegsomatropin til behandling av veksthormonmangel hos barn. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021) finner du her, se sak 108-21​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.05.2021
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (28.08.2023)
 

    1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2021_65 Lonapegsomatropin til behandling av veksthormonmangel hos barn er avbestilt av Bestillerforum
    2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
    3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.
    4. I alle slike saker bør det følges opp med Sykehusinnkjøp om bruken virkelig opphører.

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023.
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023 under sak 115-2023.