logo Nye metoder

ID2022_055

Lonkastuksimab tesiren (Zynlonta)

Behandling av voksne med residiverende eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) og høygradig B-cellelymfom (HGBL) etter to eller flere linjer med systemisk behandling.
Metodevurdering ferdigstilt

Forslag

Sendt inn
17.03.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_055
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av en type non-Hodgkin-lymfom (lymfekreft).

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022)
Oppdatert 13.10.2023*

En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for loncastuximab tesirine til behandling av voksne med residiverende eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) og høygradig B-cellelymfom (HGBL) etter to eller flere linjer med systemisk behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

*Tidligere beslutning:
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for loncastuximab tesirine til behandling av voksne med relapserende eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022) finner du her, se sak 082-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.04.2022
Type
Forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D)
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
03.04.2023

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk (SLV) har levert en metodevurdering til oppdraget (se under).

Metodevurdering ID2022_055 (pdf) (publisert 19.12.2023)

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta eventuelle prisforhandlinger med firma og det pågår nå et arbeid med å utarbeide et prisnotat. Arbeidet med prisnotat er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.  

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.