logo Nye metoder

ID2018_092

Lorlatinib (Lorviqua)

Behandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i andrelinje eller senere behandlingslinjer
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.09.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_092
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av lungekreft (NSCLC).

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lorlatinib (Lorviqua) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft der sykdommen har progrediert etter alektinib eller ceritinib som førstebehandling med ALK-tyrosinkinasehemmer eller krizotinib og minst en annen ALK-tyrosinkinasehemmer.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 126-19.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):
Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk kontakte firma og høre om når de kan levere dokumentasjon. Saken tas opp igjen på et kommende møte i Bestillerforum RHF.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her, se sak 159-18

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.08.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
27.05.2019
Ferdigstilt
05.12.2019

​Hurtig metodevurdering

Prisnotat

Prisnotat (oppdatert 26112020)

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 18.12.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
14.12.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.12.2020)

1. Lorlatinib (Lorviqua) innføres til behandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i andre – eller senere behandlingslinjer.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet kan tas i bruk fra 15. januar 2021.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.12.2020 under sak 122-2020.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.01.2020)

1. Lorlatinib (Lorviqua) innføres ikke til behandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) i andre – eller senere behandlingslinjer.

2. Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon for den relative effekten av denne behandlingen sammenlignet med dagens standardbehandling. I tillegg er prisen for legemiddelet vesentlig høyere enn annet godkjent preparat til behandling på denne indikasjon.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 27.01.2020 under sak 006-2020.