logo Nye metoder

ID2021_018

Lumasiran (Oxlumo)

Behandling av primær hyperoksaluri type 1 hos alle aldersgrupper
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.12.2020
Sendt inn av
Myndighet: Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_018
Om metoden
Legemiddel (til subkutan injeksjon) til behandling av primær hyperoksaluri type 1 som er en arvelig sykdom som gir mangel på et protein som kroppen trenger for å bryte ned et stoff som kalles glyoksylat.

Bestillerforum for nye metoder 25.09.2023
Legemiddelfirma har ikke levert dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre metodevurderingen.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.
 
Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.09.2023) finner du her, se sak 144-23.

.................................................................................................................................

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021) 
En kort beskrivelse av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lumasiran til behandling av primær hyperoksaluri type 1. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 027-21

Beslutning

Beslutning tatt
23.10.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning interregionalt fagdirektørmøte (23.10.2023)

    1. Fagdirektørmøte tar til orientering at ID2021_018 Lumasiran til behandling av primær hyperoksaluri type 1 er avbestilt av Bestillerforum
    2. Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
    3. Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder.
    4. I alle slike saker bør det følges opp med Sykehusinnkjøp om bruken virkelig opphører.

Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 11.12.2023. Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.12.2023 under sak 144-2023.