logo

ID2018_071

Lutetium 177- PSMA

177Lu-PSMA for behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft
Til beslutning
26.05.2023

Forslag

Sendt inn
21.06.2018
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo Universitetssykehus utredingsgruppe
ID-nummer
ID2018_071
Om metoden
177Lu- PSMA basert behandling av prostatakreft

Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022):
Folkehelseinstituttet (FHI) fikk i starten av 2022 informasjon om at et firma hadde levert inn en søknad om markedsføringstillatelse til det Europeiske legemiddelverket (EMA). FHI påbegynte da arbeidet med å planlegge for oppstart av metodevurderingen.

FHI forventer, slik det ser ut i dag, å kunne ferdigstille den fullstendige metodevurderingen før sommeren 2023.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder tar statusoppdatering fra Folkehelseinstituttet til orientering.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (29.08.2022) finner du her, se sak 138-22

...............................................................................................................................

Forslag

Prosjektplan


 

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021)

Innspill fra flere klinikere om at det ikke er ønskelig å utsette metodevurdering. Metoden har ikke markedsføringstillatelse (MT) per dags dato. Prisbildet endrer seg sannsynligvis når denne foreligger, noe som vil påvirke arbeidet i metodevurderingen. Det foreligger heller ikke noen informasjon om at en MT-søknad er sendt til det Europeiske legemiddelverket (EMA).

Beslutning

Folkehelseinstituttet starter arbeidet med den fullstendige metodevurderingen så snart søknad om markedsføringstillatelse foreligger.

​Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 27.09.2021 finner du her​, se sak 183-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.05.2019):
Fullstendig metodevurdering av 177Lu-PSMA til behandling av prostatakreft ved Folkehelseinstituttet kan settes på vent inntil overlevelsesdata foreligger.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.05.2019) kommer her, se sak 89-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for lutetium 177-PSMA basert behandling av prostatakreft. Vurderingen bør legge vekt på effekt, sikkerhet, kostnader og organisering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) kommer her, se sak 173-18.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)

Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet om å ta kontakt med firma (MAP Medical Technologies Oy i Finland) vedrørende innlevering av dokumentasjonspakke for en hurtig metodevurdering både opp mot diagnostikk og behandling. Det blir da et forarbeid som skal klargjøre om det skal utføres en metodevurdering. Saken tas opp igjen i Bestillerforum RHF før det tas en beslutning om igangsettelse av nasjonal metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 119-18.

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
15.02.2022
Type
Fullstendige metodevurderingen
Utreder
Folkehelseinstituttet
Ferdigstilt
26.05.2023

Status

Oppdraget (fullstendig metodevurdering) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 02.06.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 02.06.2023)

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.