logo Nye metoder

ID2018_046

Macimorelin

Til bruk ved diagnostisering av veksthormonmangel hos voksne
Til metodevurdering

Kort om siste status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt dokumentasjon til metodevurderingen fra leverandøren (03.05.2024), men arbeidet med metodevurderingen er ikke påbegynt. 

Forslag

Sendt inn
14.05.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_046
Om metoden
Legemiddel til bruk ved diagnostisering av veksthormonmangel hos voksne

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (11.06.2018):

Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk om å gjøre en forenklet vurdering av legemiddelkostnader og budsjettanslag for macimorelin til bruk ved diagnostisering av veksthormonmangel hos voksne.

Referat fra Bestillerforum RHF (11.06.2018) finner du her, se sak 83-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
11.06.2018
Type
Forenklet hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.