logo Nye metoder

ID2016_007, ID2023_047

Magnetisk resonans (MR)-veiledet høy-intensitet fokusert ultralyd

Til behandling av essensiell tremor.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
04.02.2016
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2016_007, ID2023_047
Om metoden
Behandling med ultralydstråler av et område i hjernen, veiledet av MR for bedre presisjon. Produkter inkluderer ExAblate Neuro.

Metoden ble varslet i 2016, med et oppdatert varsel i 2019. Dette er 2. oppdatering av varselet.

Oppdatert metodevarsel (publisert 12.04.2023) 

Innspill (fra distributør publisert 13.06.2023)

Bestillerforum for nye metoder (18.03.2024)

Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: En metodevurdering med en helseøkonomisk analyse gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter (opprinnelig Folkehelseinstituttet), basert på innsendt dokumentasjon fra leverandør, for MR-veiledet høyintensitets fokusert ultralyd (ExAblate Neuro) til behandling av essensiell tremor. Dersom produsenten ikke leverer dokumentasjon innen 30. april 2024, utføres en fullstendig metodevurdering.
Prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 18.03.2024, sak 046-24.

Bestillerforum for nye metoder (11.12.2023)

I forbindelse med overføring av ansvar og oppgaver fra Folkehelseinstituttet til Direktoratet for medisinske produkter er det behov for å be om endringer i noen oppdrag.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder støtter at gjennomføringen av arbeidet med oppdraget overføres fra Folkehelseinstituttet til Direktoratet for medisinske produkter ved årsskiftet.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 190 -23. 

 

Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)

En hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for MR-veiledet høyintensitets fokusert ultralyd til behandling av essensiell tremor og Parkinsons sykdom. Hvis produsent ikke kan levere dokumentasjonspakke i 2023 gjennomføres oppdraget som en fullstendig metodevurdering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 103 -23. 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber ikke om en nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt. Folkehelseinstituttet kan melde inn saken på nytt dersom ytterligere dokumentasjon viser at metoden kan være aktuell å vurdere.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 026-20.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019) 

Metodevarsel (oppdatert 12.09.2019)

En kartlegging med oppsummering av effekt og sikkerhet gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for MR-veiledet høyintensitet fokusert ultralyd i behandling av essensiell tremor.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 177-19.

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.03.2016)
For tidlig å igangsette en metodevurdering på denne metoden nå, metoden følges (Kunnskapssenteret og sekretariatet for nye metoder) og tas opp igjen om et år med et oppdatert metodevarsel.

Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.06.2023
Type
Helseøkonomisk analyse
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Direktoratet for medisinske produkter sender en forespørsel om dokumentasjon til firma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Direktoratet for medisinske produkter venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.