logo Nye metoder

ID2020_070

Mannitol (Bronchitol)

LUNGE- OG LUFTVEISSYKDOMMER - Behandling av cystisk fibrose (CF) hos voksne over 18 år som en tilleggsbehandling til beste standardbehandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.08.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_070
Om metoden
Legemiddel (til inhalasjon) som skal bidra til å fjerne oppsamlet sekret i lungene ved cystisk fibrose.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D) sett i forhold til behandlingsalternativer i norsk klinisk praksis gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Mannitol (Bronchitol) til behandling av cystisk fibrose (CF) hos voksne over 18 år som en tilleggsbehandling til beste standardbehandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 166-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
31.12.2020
Ferdigstilt
23.04.2021

​Metodevurderingen er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 30.04.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

​Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
31.05.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.05.2021)​ 

  1. Mannitol (Bronchitol) innføres som en tilleggsbehandling til beste standardbehandling hos voksne pasienter over 18 år med cystisk fibrose og som ikke kan behandles med hypertont saltvann.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.07.2021 da ny pris kan gjelde fra denne datoen.​

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.05.2021 under sak 063-2021.